25

rokov  uplynie v tomto roku od založenia Urbariálnej spoločnosti v Tisovci, pozemkové spoločenstvo. V roku 1995 sa valným zhromaždením obnovila tradícia urbárneho hospodárenia v Tisovci. Spoločnosť  bola zaregistrovaná na  vtedajšom Obvodnom úrade v Hnúšti.

 

Činnosť bývalej Urbariálnej spoločnosti v Tisovci sa obnovila v roku 1991. Ustanovil sa prípravný výbor, ktorý postupne zabezpečil navrátenie pôvodného majetku do vlastníctva spoločnosti. Dovŕšené to bolo v roku 1994. Zákonom č.191/1995 Z.z. bolo umožnené hospodárenie v lesoch a pasienkoch , ktoré boli vrátené pôvodným vlastníkom.

Tradícia a úcta k súkromnému podielovému vlastníctvu sa týmto obnovila. Je to obohatenie Tisovca a urbárne hospodárenie prechádzalo hlavne ekonomickým vývojom a štátne zásahy , zdaňovanie, odvody komplikujú doteraz reálne hospodárenie. Aj za týchto podmienok stanovených štátom sa ešte darí vyplácať dividendy.

Riadenie spoločnosti vykonáva výbor a predseda. Členkou terajšieho výboru  je pani Oľga Belušiaková, ktorá pôsobí v tomto orgáne nepretržite od roku 1995. Teraz vykonáva funkciu podpredsedníčky spoločnosti. Hospodárenie v lesoch  formou nájmu zabezpečuje Poľana s.r o.  od založenia spoločnosti. Menovite Ing. Ivan Kriška a Ing. Miroslav Ivan, títo ľudia boli od začiatku činnosti urbáru v tejto obnovenej forme.

 

Tradícia a dôvera sú základom úspechu. Trhový  systém hospodárenia v tejto spoločnosti nás núti hľadať nové formy výnosovej ekonomiky, pretože náklady stúpajú. Inflačné tlaky nepriaznivo pôsobia na zhodnocovanie majetku. Súčasné trendy ochrany životného prostredia a kvalita života v tomto regióne ovplyvní prognózu ďalšieho vývoja. Záleží od členov spoločnosti a výboru akú víziu uprednostníme. Obnova lesa má prednosť a šetrné hospodárenie a zhodnocovanie majetku  spoločnosti sa vždy vyplatí aj za cenu zníženia výnosov.

 

 

Predseda

Vladimír Pašiak